Privacystatement PQR B.V. 

PQR B.V., samen met de hieraan gelieerde vennootschappen, (in het vervolg van dit Statement aangeduid als “PQR”) respecteert de privacy van al haar belanghebbenden. Dat zijn niet alleen onze bestaande klanten, maar ook belangstellenden voor onze dienstverlening, kandidaten voor het vervullen van een vacature, medewerkers van leveranciers en business partners, en natuurlijk ook onze eigen medewerkers. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we volgens solide privacyprincipes met persoonsgegevens omgaan. PQR voldoet dan ook aan de eisen die onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van privacygevoelige gegevens stelt. 

In dit Privacy Statement leggen we u uit welke persoonsgegevens PQR vastlegt, waarom we dat doen, en hoe we met die gegevens omgaan. Tenzij anders vermeld is de wettelijke grondslag hiervoor ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. 

Dit Privacy Statement geldt voor alle door PQR (www.pqr.com) verleende diensten en voor alle verkrijgingen van persoonsgegevens waarbij naar dit privacy statement wordt verwezen. Onderaan dit statement vindt u de contactgegevens van PQR is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? 

Op onze websites kunt u niet alleen informatie vinden over PQR en haar activiteiten; we stellen onze website-bezoekers ook in staat om met ons in contact te treden. Dat kan door het stellen van een specifieke vraag, het nemen van een abonnement op de nieuwsbrief, of door te solliciteren op een vacature bij ons bedrijf. Regelmatig is het mogelijk om via de website in te schrijven voor een door PQR georganiseerd evenement. 

Berichten 

Als u op de website een bericht voor ons achterlaat, vragen wij om enkele gegevens om u persoonlijk, snel, en op een adequate wijze antwoord te kunnen geven. Wij willen u immers zo goed mogelijk van dienst zijn. We leggen vast: 

  • Uw naam en de organisatie waarvoor u werkt 
  • Uw emailadres en telefoonnummer 
  • Gegevens over uw vraag of klacht 

Wij leggen deze gegevens vast in ons klantsysteem om u in de toekomst bij eventuele vervolgvragen op een efficiënte manier te kunnen helpen. 

Nieuwsbrief 

Als u zich abonneert op onze (digitale) nieuwsbrief, vragen wij u om uw emailadres. Dit gebruiken we om onze nieuwsbrief aan u toe te kunnen sturen. U kunt te allen tijde aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen. Uw emailadres nemen wij op in ons klantsysteem zodat we de effectiviteit van onze nieuwsbrief kunnen bepalen. Ook kunnen we u zo in een later stadium voorzien van informatie over onze producten en diensten die aansluit bij uw specifieke interesse of behoefte. 

Sollicitaties 

Als u via onze website solliciteert op een vacature bij PQR, dan leggen wij de volgende gegevens van u vast: 

  • Uw naam, telefoon, en e-mailadres 
  • De verwijzing naar uw LinkedIn-profiel (als u ervoor kiest dit te verstrekken) 
  • Persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae en uw motivatie (als u ervoor kiest dit te verstrekken) 

Wij leggen deze gegevens vast in ons talent managementsysteem. Dit doen we om uw kandidatuur te kunnen beoordelen en met u in contact te treden. Uw gegevens helpen ons bij een zorgvuldig en persoonlijk sollicitatieproces. 

Events 

PQR organiseert regelmatig evenementen voor prospects, klanten, en andere relaties. In sommige gevallen hanteren we hierbij een systeem van aanmelding en inschrijving, dat op onze website (of op een door ons opgezette event-specifieke website) wordt aangeboden. Als u zich aanmeldt vragen wij u om de volgende persoonsgegevens: 

  • Uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres
  • Uw geslacht 
  • De organisatie waar u werkt (inclusief de branche) en de functie die u bekleedt 
  • Eventuele bijzonderheden (zoals dieetwensen) 

In sommige gevallen registreren we tevens of u gebruik wil maken van een SMS-service, zodat we u op de hoogte kunnen houden van nieuws omtrent het evenement. Wij leggen deze gegevens vast om het evenement op een goede manier te kunnen plannen, om uw uitnodiging aan u persoonlijk te kunnen bevestigen, en om het evenement een persoonlijk karakter te geven (bijvoorbeeld door het gebruik van naambadges of door rekening te houden met uw (dieet)voorkeuren. 

Persoonsgegevens anders verkregen dan via de website 

PQR hecht grote waarde aan het onderhouden van uitstekende relaties met haar klanten en prospects. Van contacten die PQR medewerkers in het kader van dit relatiebeheer onderhouden, leggen wij gegevens vast in ons relatiebeheersysteem. Dit doen we om afspraken vast te leggen en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten te waarborgen. In sommige gevallen zullen deze contactgegevens ook persoonsgegevens omvatten, zoals naam en functie van individuele medewerkers bij klantorganisaties. 

Social Media-links, en links naar andere websites 

Op onze website maken we gebruik van ‘knoppen’ waarmee een verbinding wordt gemaakt met social mediakanalen (LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Plus). In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar de PQR-pagina op het betreffende sociale medium, in andere gevallen kunt u met zo’n knop content van onze website (zoals een blog) via uw favoriete social mediakanaal delen. Deze knoppen, waarvoor de code is ontwikkeld door social mediabedrijven zelf, kunnen cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacybeleid van deze organisaties. 

Voor informationele doeleinden zijn op onze website soms links opgenomen naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de manier waarop de eigenaren van deze sites met uw gegevens omgaan, mocht u daar persoonlijke gegevens achterlaten. Ook daarvoor verwijzen we u graag naar het privacybeleid van de betreffende organisatie. 

Verstrekking van uw gegevens 

In een beperkt aantal gevallen delen wij persoonsgegevens met derde partijen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van applicaties in de cloud. Dat doen we om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, of om een afspraak die we met u hebben gemaakt na te kunnen komen. 

Wij selecteren deze derde partijen zorgvuldig. In alle gevallen worden afspraken gemaakt over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het nemen van de wettelijk vereiste maatregelen. Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met de betrokken derde partij(en) en wij beoordelen deze partijen op naleving van de afspraken. 

Bij evenementen delen wij persoonsgegevens mogelijk met de organisatie die in opdracht van PQR het evenement logistiek organiseert en de gegevens voor de uitvoering daarvan nodig heeft. Bij sommige evenementen delen wij deelnemersgegevens met (1) de andere deelnemers aan het betreffende evenement en (2) de evenementsponsoren, die op basis hiervan contact met u kunnen opnemen met aanvullende informatie die interessant voor u of uw organisatie is. 

PQR verstrekt geen persoonsgegevens aan organisaties of instanties die gevestigd zijn buiten het werkingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

PQR erkent dat de door u verstrekte informatie vertrouwelijk kan zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verspreiden of anderszins in de handel brengen voor derden, behalve dat wij uw gegevens zouden kunnen delen met onze dienstverleners voor de doeleinden zoals genoemd in dit Statement. 

Bewaartermijnen 

PQR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacy statement. PQR kan echter verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld als dat wordt vereist door toepasselijke wetgeving. In dat geval zorgen we ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy statement worden behandeld. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij gaat het om de confidentialiteit, integriteit, en beschikbaarheid van persoonsgegevens. PQR is op het gebied van informatiebeveiliging gecertificeerd voor NEN/ISO 27001 (Informatiebeveiliging) en NEN 7510 (Informatiebeveiliging in de Zorg), en PQR’s processen voor informatiebeveiliging worden periodiek geëvalueerd. 

Cookies  

Onze internetpagina maakt op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die je browser lokaal op je harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Op grond van ons legitieme belang (conform artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid f EU AVG) gebruiken we technisch noodzakelijke cookies die vereist zijn voor de werking van de website en de waarborging van haar functionaliteit. Deze worden al naar gelang het doel permanent – ook na beëindiging van het bezoek – (“persistent cookies”, zoals bijvoorbeeld opt-out) opgeslagen of worden na het sluiten van de browser verwijderd (“session cookies” die alleen gelden voor een browsersessie). 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Via de browserinstellingen of software-support van jouw apparaat kun je cookies uiteraard ook handmatig uitschakelen, beperken of verwijderen. 

Uw rechten 

Als PQR persoonsgegevens van u vastlegt, dat heeft u het recht PQR te verzoeken om inzicht te krijgen in deze gegevens, of om PQR te verzoeken deze gegevens te verbeteren, te verwijderen, of de verwerking daarvan te beperken. Ook kunt u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maken, en heeft u het recht om uw gegevens over te kunnen dragen aan een andere partij (data portabiliteit). Als PQR gegevens over u vastlegt op basis van uw expliciete goedkeuring, heeft u het recht deze goedkeuring te allen tijde in te trekken. Als u klachten heeft over de manier waarop PQR met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u zich steeds wenden tot de toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Aanpassing van het privacystatement 

Dit privacy statement is aan wijzigingen onderhevig. Die kunnen worden veroorzaakt door veranderingen in de diensten die PQR aanbiedt, maar ook door aanpassingen in wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Wij raden u daarom aan regelmatig kennis te nemen van de laatste versie van het privacy statement, dat altijd op onze site te vinden is. 

Contactgegevens 

https://www.pqr.com
PQR B.V.
Papendorpseweg 91
3528 BJ Utrecht
Nederland
030-6629729